Klauzula korespondencji elektronicznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji elektronicznej

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonych przez Dyrektora Miejskiej biblioteki Publicznej jest Pani Agata Kozłowska, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiany korespondencji oraz realizacji Państwa praw;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora lub podmioty uprawnione, określone w przepisach szczególnych regulujących działalność Biblioteki, które mają prawo do kontrolowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu;
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikające z przepisów prawa, przepisów RODO lub do czasu wygaśnięcia umowy. Okres przechowywania danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Daniłowskiego w Sosnowcu;
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację Państwa praw;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO i nie będą podlegały profilowaniu;
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. posiada Pani/Pan :
 1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 5. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO).
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO)
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MBP w Sosnowcu
Data utworzenia:2021-10-25
Data publikacji:2021-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Piekielska
Osoba wprowadzająca dokument:Aneta Wcisło
Liczba odwiedzin:2514