Polityka przetwarzania danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Polityka przetwarzania danych w MBP w Sosnowcu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl jest administratorem danych osobowych Czytelników zapisanych we wszystkich placówkach bibliotecznych.

Biblioteka działając w oparciu o art. 4 oraz 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.   o bibliotekach oraz art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO ma prawo przetwarzać dane osobowe Czytelników w celach wynikających z obsługi informatycznej, związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz w celach statystycznych. Każdy Czytelnik zapisany do MBP w Sosnowcu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa Czytelników Biblioteki mogą być ograniczone zgodnie z przepisami RODO i zrealizowane przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do Biblioteki.

Dane osobowe Czytelników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, dane mogą być przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Regulaminu korzystania ze zbioru i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.

Dane osobowe wraz z wizerunkiem zamieszczane na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostaną usunięte po upływie 5 lat od ich zamieszczenia. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę adresu  e-mail, nr telefonu oraz zgody na wykorzystanie wizerunku, Czytelnik ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Biblioteka udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia. Przykładowo są to firmy świadczące usługi: monitoringu zewnętrznego, windykacyjne, hostingowe oraz serwisowe systemu bibliotecznego.

Dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz nr telefonu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast pozostałe dane osobowe czytelników nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Każdy Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778.

 

 

Політика обробки даних у Міській публічній бібліотеці у Сосновці

Міська публічна бібліотека ім. Густава Даніловськего в Сосновці, що знаходиться на вул. Косцєльней, 11 у Сосновці (ul. Kościelna, 11), тел. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl є адміністратором персональних даних Читачів, зареєстрованих у всіх бібліотеках.

Бібліотека, діючи на основі ст. 4 і 27 Закону від 27 червня 1997 р. про бібліотеки та ст.6 розд. 1 літ. a),c) і f), ст.9 розд. 2 літ. a). RODO Загальний регламент про захист даних має право обробляти персональні дані читачів для цілей отриманих з інформаційного обслуговування, пов’язаних із поверненням запозичених бібліотечних матеріалів та для статистичних цілей. Кожен Читач, зареєстрований у МПБ у Сосновці, має право доступу до своїх даних з можливістю виправлення, обмеженню в  обробці, видаленню даних та заборони обробки. Права Читачів Бібліотеки можуть бути обмежені відповідно до положень Загального регламенту про захист даних та реалізовані Адміністратором. Надання даних є добровільним, але необхідним для запису до Бібліотеки.

Персональні дані Читачів зберігатимуться лише протягом періоду, необхідного для досягнення мети, для якої вони були зібрані, дані можуть зберігатися в архівах відповідно до чинних нормативних актів. Термін зберігання персональних даних у Бібліотеці в більшості випадків визначається Єдиним фактичним переліком файлів Міської публічної бібліотеки ім. Г. Даніловськего в Сосновці та Положення про користування фондами та послугами Міської публічної бібліотеки в Сосновці.

Персональні дані разом із зображенням, розміщеним на веб-сайті МПБ в Сосновці, www.biblioteka.sosnowiec.pl, будуть видалені через 5 років після їх публікації. У разі згоди на використання адреси електронної пошти, номера телефону та згоди на використання зображення Бібліотекою, Читач має право в будь-який час змінити це рішення, не впливаючи на законність обробки, яка була здійснена на основі згоди перед її скасуванням.

Бібліотека надає персональні дані особам, уповноваженим відповідно до законодавства або з якими адміністратор уклав договір на обробку. Наприклад, це ті, які надають такі послуги: зовнішній моніторинг, стягнення боргів, розміщення та обслуговування бібліотечної системи.

Персональні дані у вигляді адреси електронної пошти та номера телефону обробляються в автоматизованому порядку, а інші персональні дані читачів не будуть профільовані, якщо такі дії дозволені законом, який передбачає відповідні заходи щодо захисту прав та свободи особи, до якої ці дані належать.

Кожен Читач має право подати скаргу до голови Управління захисту персональних даних у Варшаві за адресою: вул. Ставкі 2. У питаннях, пов’язаних із захистом персональних даних, пояснення надає Інспектор із захисту даних, призначений директором Міської публічної бібліотеки у Сосновці – Агатою Козловською, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl, номер телефону 515-041-778.

 

Informacja dla użytkowników Wi-Fi

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą  przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail.: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystającym z technologii Wi-Fi w Zagłębiowskiej Mediatece.

Biblioteka działając na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zbiera adresy MAC w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Każdy użytkownik sieci Wi-Fi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Prawa użytkowników sieci Wi-Fi mogą być ograniczone zgodnie z przepisami RODO i zrealizowane na wniosek przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z technologii Wi-Fi w Zagłębiowskiej Mediatece. Dane osobowe użytkowników sieci Wi-Fi będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania w Bibliotece adresów MAC wynosi 21 dni.

Biblioteka udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa. Dane osobowe użytkowników sieci Wi-Fi są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Każdy użytkownik sieci Wi-Fi ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Danych Osobowych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: iod@biblioteka.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778. 

Zamieszczenie informacji jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego  z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz z Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja dla użytkowników korzystających z mediów społecznościowych

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl jest administratorem danych osobowych w związku z prowadzeniem strony internetowej  w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, TikTok.

Biblioteka posiada do wglądu dobrowolnie podane dane osobowe Użytkowników  w zakresie prowadzonych serwisów: identyfikator (imię i nazwisko), dane identyfikacyjne opublikowane przez Użytkownika na jego profilu społecznościowym, zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia zamieszczane dobrowolnie pod naszymi postami, wizerunek utrwalony podczas wydarzeń odbywających się w MBP w Sosnowcu i opublikowany w naszych serwisach społecznościowych, treść państwa komentarzy, adres e-mail, nr telefonu.

Biblioteka działając w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO ma prawo przetwarzać wymienione dane osób, które dokonały subskrypcji serwisu społecznościowego poprzez kliknięcie ikony „lubię to” lub „Obserwuj”, wyraziły zgodę na publikację wizerunku  lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczanych w serwisach społecznościowych w celach wynikających z obsługi informatycznej, promowania i informowania o działaniach i wydarzeniach odbywających się w Instytucji, także do kontaktu z Użytkownikami Biblioteki oraz w celach statystycznych. Każdy Użytkownik korzystający  ze strony  MBP w Sosnowcu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do kontaktowania się z użytkownikiem za pośrednictwem komunikatora Messenger.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, dane mogą być przechowywane w celach postępowania wyjaśniającego i dochodzenia roszczeń dotyczących naruszenia przepisów prawa. W tym celu Administrator może przechowywać dane  do czasu  zakończenia postępowania.

Dane osobowe wraz z wizerunkiem zamieszczane na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostaną usunięte po upływie 5 lat od ich zamieszczenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych Użytkownik ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zasady przetwarzania danych Użytkowników przez Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacacji, tzn. Facebook, Google i inne, administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat.

 Każdy Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778.

  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MBP SOSNOWIEC
Data utworzenia:2020-01-17
Data publikacji:2020-01-17
Osoba sporządzająca dokument:Elwira Kabat-Georgijewa
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Surowiecki
Liczba odwiedzin:3546

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-25 14:51:28Wojciech SurowieckiAktualizacjaPolityka przetwarzania danych
2023-09-22 11:55:36Wojciech SurowieckiAktualizacjaPolityka przetwarzania danych
2022-03-31 15:25:40Wojciech SurowieckiUzupełnieniePolityka przetwarzania danych
2021-06-28 11:38:34Wojciech SurowieckiAktualizacjaPolityka przetwarzania danych
2020-09-04 12:54:52Wojciech SurowieckiAktualizacjaPolityka przetwarzania danych
2020-01-22 07:50:58Wojciech SurowieckiaktualizacjaPolityka przetwarzania danych